Lobbyen in crisistijd:
zo maak je het verschil

Blog • 8 april 2020 • Peter JG van Keulen

Nu we de eerste crisisfase achter de rug hebben, is het voor veel belangenorganisaties tijd om doelgericht de relatie met de overheid vorm te geven. Deze tien principes helpen je om het beleid mee te kunnen bepalen.

Peter van Keulen, Public Matters

In deze tijd, waarin de beheersing van het corona-virus centraal staat, neemt de leidende rol van de overheid toe. Beleidsmakers hebben een ruimere marge om snel ingrijpende maatregelen te nemen en dus moet je als bedrijf of brancheorganisatie in deze tijd het verschil maken. Onder meer door doelgericht de relatie met de overheid vorm te geven. 
Voor de mogelijkheden die er voor lobbyisten liggen, kunnen in crisistijd globaal drie fasen worden onderscheiden:

1. De eerste fase: de blik naar binnen

Zowel aan overheidszijde als bij belangenbehartigers was er aanvankelijk interne gerichtheid. De primaire behoefte bij aanvang van de crisis was erop gericht om inzicht te krijgen in de directe gevolgen van de afgekondigde maatregelen voor de eigen bedrijfsvoering. Als belangenbehartiger kon je in deze fase niet meer doen dan volgen, interpreteren en anticiperen. Beïnvloeden was nagenoeg onmogelijk gezien de interne gerichtheid.

2. De tweede fase: zoeken naar houvast

De blik wordt alweer iets meer naar buiten gericht. Dat biedt belangenbehartigers de kans om contact te zoeken met beleidsmakers om standpunten te delen. Organisaties richten zich op de vragen hoe dat te doen, en wie nodig is om bepaald beleid te beïnvloeden. Noem het de fase van de “brandbrieven” waarvan er ondertussen veel zijn verstuurd.
In deze fase is het cruciaal om bijvoorbeeld beleidsmakers ervan te overtuigen dat een bepaalde sector vitaal is en op een steunlijst zou moeten staan. De focus van de lobby is nu vooral gericht op ministeries. De organisaties die de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in hun overheidsrelaties bereiken daarin het meest. En omdat leden van het kabinet of hun politiek adviseurs vooral gefocust zijn op het acute crisismanagement is juist goed contact met beleidsambtenaren – de constante factor van beleidsmakend Nederland – nu een sleutel tot verhoogde opbrengst.

3. De derde fase, langzaam richting het nieuwe normaal

De aandacht en beleidsagenda verbreedt zich dezer dagen zeer voorzichtig en ook het parlement en beïnvloedende stakeholders worden weer belangrijk(er). De controlerende werkzaamheden van het parlement worden stapsgewijs opgepakt. Ondertussen raakt digitaal vergaderen meer en meer geaccepteerd.
Covid-19 is uiteraard het leidende thema, maar ook voor andere onderwerpen ontstaat weer aandacht. Ook verandert de wijze van besluitvorming, en gaan we ons opmaken voor het opstellen van verkiezingsprogramma’s, kandidatenlijsten en Tweede Kamerverkiezingen. Vanuit deze derde fase gaan we uiteindelijk weer langzamerhand naar het “nieuwe normaal”. Niemand weet exact wat dat is of wanneer het komt, maar dat dit anders is, is evident.

10 principes voor belangenbehartiging

Er is een aantal principes op basis waarvan in deze tijd politieke belangen behartigd kunnen worden. Dit zijn ze, in willekeurige volgorde:

1

Werk samen

Meer dan ooit is de wetgevende- en controlerende macht erop gericht om beleid te maken dat voor heel Nederland goed is. Dit betekent dat beleid een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak vraagt. Het helpt beleidsmaker als standpunten sectorbreed worden aangedragen. 
Een branche- of beroepsorganisatie is daarom in deze tijd een belangrijk kanaal om ordentelijk een consistente boodschap naar Haagse stakeholders te geleiden. Net als gelegenheidscoalities van met elkaar samenwerkende organisaties dat kunnen zijn. Die afzender moet hoe dan ook het mandaat, gezag en leiderschap hebben: zowel naar de ontvanger als naar de eigen achterban of leden toe. Is dat er niet, dan leidt dit alsnog tot individuele belangenbehartiging.

2

Zoek elkaar

Beleidsmakers die iets verder af staan van het directe Covid-19 crisismanagement hebben in deze tijd net iets meer tijd om onderwerpen uit te diepen en een organisatie te woord te staan. Dat leidt in de praktijk tot (kennismakings)gesprekken op een manier die een paar weken geleden onwaarschijnlijk zou zijn. Hiermee krijgt het persoonlijke en informele karakter van belangenbehartiging toch een plek en bouw je door de crisissituatie een band op voor de lange termijn.

3

Handel meer maatschappelijk dan ooit

Daar waar het bedrijfseconomisch verantwoord is, is het goed om nog meer dan anders te handelen vanuit een maatschappelijk perspectief. Dus ietsje meer aandacht voor pro bono werkzaamheden kan geen kwaad. Ondersteun bijvoorbeeld organisaties kosteloos met je kennis. Of verbind netwerken met elkaar zonder dat daar direct grote financiële eigenbelangen of opbrengsten mee gemoeid zijn. Verhoog nu ook geen tarieven omdat er schaarste is. Houd je met dit alles rekening, dan levert je dat nu en later een hogere gunfactor op.

4

Zie vooruit dus regeer vooruit

In deze tijd is het verleidelijk en begrijpelijk voor de korte klap en het snelle succes te gaan. En even ten koste van de ander te scoren. Dat raad ik ten zeerste af, want er komt ook een tijd dat de huidige situatie normaliseert en beleidsmakers onthouden wat je in de tijd van crisis hebt gedaan. Ga je nu te hard voor het eigenbelang – bijvoorbeeld door de media te zoeken, onderling ruzie te maken of iets via-via te regelen – dan wordt dat niet vergeten.

5

Wees empathisch

Bij belangenbehartiging staat het eigen belang vaak centraal. Wees juist in deze tijd oprecht geïnteresseerd in de ander. En begin en eindig iedere email, app of position paper die niet Covid-19 gerelateerd is met de mededeling dat dit “nu even niet belangrijk zal zijn”, maar dat je daar desondanks wel aandacht voor wilt vragen indien dat mogelijk is. En je het aan de ontvanger laat of hij/zij daarvoor op dit moment open staat. Bij dit punt van empathie horen ook de “ongehoorde vragen”. Soms worden nu zaken gevraagd van beleidsmakers die onrealistisch, ongepast en buiten de context zijn. Als belangenbehartiger moet je dan durven te adviseren sommige vragen beter even uit te stellen tot later.

6

Blijf binnen de lijntjes kleuren

Bedrijven investeren meer en meer in duurzaam en verantwoord ondernemen. Zij hebben oog voor de maatschappelijke omgeving waarin zij opereren. Ze laten zich daarvoor toetsen en willen compliant zijn met de regels die gelden. Dat geldt uiteraard ook voor politieke belangenbehartigers. In deze tijd van crisis is het heel verleidelijk om vanuit allerlei begrijpelijke motieven dergelijke regels te laten vieren. Mijn advies: doe dat niet. Het slaat altijd op lange termijn terug op de reputatie van de organisatie of de bestuurders van een onderneming. Voorbeelden zijn discussies over gebruik van steunmaatregelen, dividendbetalingen of remuneratie bij bedrijven. 
Ook overheden moeten binnen die lijntjes blijven kleuren. Neem bijvoorbeeld de Europese regels voor staatssteun aan bedrijven door lidstaten. Hoewel deze steunregels door de Europese Commissie zijn verruimd is het belangrijk compliant te blijven. Anders accepteer je nu goedbedoelde steun als bedrijf, maar leidt dit op lange termijn tot discussie met diezelfde Europese Commissie. Dat geldt ook voor aanbestedingsregels die in deze tijd ruimer dan anders worden gehanteerd. Dit kan een bedrijf of overheid op langere termijn veel gedoe opleveren als dat niet correct gebeurt. 

7

Wees flexibel en wendbaar

In bepaalde sectoren zijn bedrijven actief die pre-crisis geen vriendschapsprijs van Haagse stakeholders ontvingen. In deze tijd echter zijn sommigen immens populair geworden. Probeer dat te incasseren zonder een opstelling van “toen vonden jullie ons niet aardig, dus voor ons hoeft het nu ook niet”. Zet je daarover heen en gebruik deze verbeterde reputatie als ‘leverage’. Bijvoorbeeld om iets voor iemand te doen of om bepaalde beleidswensen in te steken. Of bijvoorbeeld juist nu de link te leggen met verkiezingsprogramma’s waar je je specifieke punt in wilt krijgen.

8

Organiseer jezelf goed

Voor lobbyen geldt het klassieke organisatieprincipe dat “intern voor extern” gaat. Dat geldt in deze crisistijd onverkort. Dus bepaal een duidelijke structuur en ownership binnen een organisatie van wie wat doet, met welk mandaat en welke boodschap. En houd andere disciplines goed aangehaakt. Organiseer de lobby langs de lijnen van een projectorganisatie waarop meerdere disciplines zijn aangehaakt. En mocht daarvoor tijd zijn: houd een dagboek bij. Want we kunnen namelijk leren van deze tijden, en moeten ons er te zijner tijd ook voor verantwoorden.

9

Vergeet het principe van ‘never waste a good crisis’

De afgelopen weken heb ik veel varianten voorbij zien komen om juist nu slecht nieuws naar buiten te brengen. Zowel vanuit de overheid als van organisaties die hun politieke belangen willen behartigen. Zelf ben ik daar eerlijk gezegd geen voorstander van. Niet in de laatste plaats omdat het heel vaak doorzichtig is. En daarnaast wordt een dergelijke werkwijze onthouden door mensen die zich aangesproken voelen of die hierdoor worden geraakt. Handel dus niet anders dan anders en versnel niet nu iets omdat het een “goede tijd” is om iets te regelen of om naar buiten te brengen als lobbyende organisatie. Overigens geldt dit principe ook voor de overheid – en trekken sommigen zich daar weinig van aan. En ook in deze tijd geldt: een reputatie komt te voet en gaat te paard…

10

Richt je op Brussel wanneer dat weer belangrijk wordt

Brussel is voor heel veel sectoren nu even iets minder belangrijk. We zijn nu even minder geneigd om over landsgrenzen heen te kijken, zonder dat dat per se hoeft te leiden tot het ontstaan van een natiestaat. Dat was duidelijk zichtbaar in de gesprekken die onze regeringsleiders hadden over de eurobonds. Maar ook is de behoefte van de lidstaten om naar ‘Brussel’ te gaan lager. Hoewel regels voor staatssteun zijn opgerekt en ook op andere beleidsgebieden Europese rugdekking nodig is. Maar: wie dan leeft, wie dan zorgt. Dus ja als er tijd is, doe ‘iets’ met stakeholders in Brussel, maar lig er niet wakker van als dat nu even niet mogelijk is. 

Tot slot

Wat zeker is, is dat de rol van de centrale overheid de komende jaren belangrijker wordt. Daar waar in Nederland de afgelopen jaren veel beleid is gedecentraliseerd zal de komende jaren in veel beleidsdomeinen een omkering plaatsvinden.
Het is dus voor organisaties belangrijker dan ooit om te investeren in het “naar binnen halen van de buitenwereld”. Begrijp hoe beleid werkt, hoe het tot stand komt en wat de kansen en bedreigingen voor de bottom-line zijn. Om vervolgens ditzelfde beleid te kunnen meebepalen. En dat alles betekent voor lobbyisten - of ze nu 'inhuis' of als consultant actief zijn, voor bedrijven, brancheorganisaties of overheden werken - werk aan de winkel!

Peter JG van Keulen is oprichter en managing partner van Public Matters.

Volg ons liveblog op Adformatie.nl voor het meest actuele impactnieuws